Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

UK disclosure:
“Klarna’s Pay in 3 / Pay in 30 days are unregulated credit agreements. Borrowing more than you can afford or paying late may negatively impact your financial status and ability to obtain credit. 18+, UK residents only. Subject to status. Late fees may apply. Ts&Cs apply.”

Artikel 1 – Definitioner
I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:
1. Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der som handelsagent tilbyder produkter og/eller ydelser til forbrugere på afstand.
2. Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i udøvelsen af ​​et erhverv eller virksomhed, og som indgår en fjernsalgsaftale med iværksætteren;
3. Afstandsaftale: en aftale, hvori der inden for rammerne af et af iværksætteren tilrettelagt system for fjernsalg af produkter og/eller ydelser frem til og med aftalens indgåelse udelukkende gøres brug af en eller flere teknikker mhp. kommunikation på afstand;
4. Teknologi til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå aftale, uden at forbruger og iværksætter mødes samtidigt i samme lokale;
5. Betænkningstid: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;
6. Fortrydelsesret: forbrugerens ecomtilbud for at give afkald på fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
7. Dag: kalenderdag;
8. Varighedstransaktion: en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er spredt over tid;
9. Holdbar databærer: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at opbevare oplysninger, der er personligt adresseret til ham på en måde, der tillader fremtidig konsultation og uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.

Artikel 2 – iværksætterens identitet

Operation Ecommerce LLP Partnership
No. OC442223
32 KINBURN STREET
LONDON, UK SE16 6DW

Kundeservice kan kontaktes via:
e-mail: info@ecomtilbud.com

Artikel 3 – Anvendelse
1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernaftale indgået mellem iværksætteren og forbrugeren.
2. Inden aftalen om fjernsalg indgås, gøres teksten til disse generelle vilkår og betingelser tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det, inden fjernaftalen indgås, blive angivet, at de generelle vilkår og betingelser kan ses hos iværksætteren, og de vil blive tilsendt gratis hurtigst muligt efter anmodning fra forbrugeren.
3. Såfremt fjernsalgsaftalen er indgået elektronisk, uanset det foregående afsnit, og inden fjernaftalens indgåelse, kan teksten til disse almindelige betingelser stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at den er forbrugeren kan opbevares i en enkel måde på en holdbar databærer. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen være angivet, hvor de almindelige vilkår og betingelser kan læses elektronisk, og at de vil blive tilsendt gratis efter anmodning fra forbrugeren elektronisk eller på anden måde.
4. Såfremt der ud over disse generelle betingelser gælder særlige produkt- eller servicebetingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan altid påberåbe sig den gældende bestemmelse i tilfælde af modstridende generelle betingelser. 

Artikel 4 – Tilbuddet
1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
2. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller ydelser. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at give forbrugeren ecomtilbud for en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sand repræsentation af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Åbenlyse fejl eller fejl i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.
3. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet. Det drejer sig især om:
• prisen inklusive afgifter;
• eventuelle leveringsomkostninger;
• måden, hvorpå aftalen vil blive indgået, og hvilke handlinger der kræves hertil;
• hvorvidt fortrydelsesretten gælder eller ej;
• betalingsmåden, leveringen eller opfyldelsen af ​​aftalen;
• fristen for accept af tilbuddet eller betingelsen for at holde prisen ubetinget;
• taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved at anvende teknologien til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end grundtaksten;
• hvis aftalen arkiveres efter dens indgåelse, hvordan den kan konsulteres af forbrugeren;
• den måde, hvorpå forbrugeren inden aftalens indgåelse kan få kendskab til handlinger, han ikke ønsker, samt den måde, hvorpå han kan rette op på disse, inden aftalen indgås;
• ethvert sprog, hvor aftalen ud over hollandsk kan indgås;
• de adfærdskodekser, som iværksætteren er underlagt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk; og
• minimumsvarigheden af ​​fjernsalgsaftalen i tilfælde af en aftale, der strækker sig til kontinuerlig eller periodisk levering af produkter eller tjenester.

Artikel 5 – Aftalen
1. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 indgås aftalen på tidspunktet for forbrugerens accept af tilbuddet og overholdelse af de tilhørende betingelser.
2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter iværksætteren straks modtagelsen af ​​accept af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af ​​denne accept ikke er bekræftet, kan forbrugeren ophæve aftalen.
3. Hvis aftalen indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.
4. Iværksætteren kan – inden for juridiske rammer – informere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afslå en bestilling eller anmodning med begrundelse eller til at knytte særlige betingelser til udførelsen.
5. Iværksætteren sender følgende oplysninger til forbrugeren sammen med produktet eller tjenesten, skriftligt eller på en sådan måde, at det kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer:
a. besøgsadressen for iværksætterens virksomhed, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager;
b. betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
c. oplysningerne om eksisterende eftersalgsservice og garantier;
d. oplysningerne inkluderet i artikel 4, stk. 3 i disse vilkår og betingelser, medmindre iværksætteren allerede har givet disse oplysninger til forbrugeren før indgåelsen af ​​aftalen;
e. kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er af ubestemt varighed.
6. Hvis iværksætteren har forpligtet sig til at levere en række produkter eller ydelser, gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

Artikel 6a – Fortrydelsesret ved levering af produkter
1. Ved køb af varer har forbrugeren ecomtilbud for at ophæve aftalen uden begrundelse i løbet af 14 dage. Denne frist begynder dagen efter modtagelsen af ​​produktet af eller på vegne af forbrugeren.
2. I denne periode vil forbrugeren håndtere produktet og emballagen med omhu. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, returnerer han produktet med alt medfølgende tilbehør og – hvis det med rimelighed er muligt – i original stand og emballage til iværksætteren i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som er givet af iværksætteren.

Artikel 6b – Fortrydelsesret ved levering af tjenesteydelser
1. Forbrugeren har ved levering af ydelser ecomtilbud for uden begrundelse at ophæve aftalen i løbet af 14 dage, regnet fra datoen for aftalens indgåelse.
2. For at gøre brug af sin fortrydelsesret vil forbrugeren følge de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet sammen med tilbuddet og/eller senest ved levering.

Artikel 7 – Omkostninger i tilfælde af fortrydelse
1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, er forsendelsesomkostningerne for hans regning.
2. Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer iværksætteren dette beløb hurtigst muligt, dog senest 30 dage efter returneringen eller fortrydelsen.

Artikel 8 – Udelukkelsesret til fortrydelse
1. Såfremt forbrugeren ikke har fortrydelsesret, kan dette kun udelukkes af iværksætteren, hvis iværksætteren tydeligt har angivet dette i tilbuddet, i hvert fald rettidigt til aftalens indgåelse.
2. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:
a) der er oprettet af iværksætteren i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
b) som tydeligvis er af personlig karakter;
c) som i sagens natur ikke kan returneres;
d) som kan ødelægge eller ældes hurtigt;
e) hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på;
f) for løse aviser og blade;
g) for lyd- og videooptagelser og computersoftware, som forbrugeren har brudt forseglingen af.
3. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenester:
a) vedrørende indkvartering, transport, restaurationsvirksomhed eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
b) hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke, inden fortrydelsesfristen er udløbet;
c) vedrørende væddemål og lotterier.

Artikel 9 – Prisen
1. I den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode forhøjes priserne på de tilbudte produkter og/eller ydelser ikke, bortset fra prisændringer som følge af stigende købsomkostninger.
2. I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller ydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på, med variable priser. Denne afhængighed af udsving og det forhold, at eventuelle angivne priser er målpriser, fremgår af tilbuddet.
3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er en følge af lovbestemmelser eller bestemmelser.
4. Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har betinget dette og:
a) de er resultatet af lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser; eller
b) forbrugeren har ret til at fortryde aftalen den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

Artikel 10 – Overensstemmelse og garanti
1. Iværksætteren garanterer, at produkterne og/eller ydelserne er i overensstemmelse med aftalen, de i tilbuddet angivne specifikationer, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed samt de lovbestemmelser, der eksisterer på datoen for aftalens indgåelse. /eller offentlige regler.
2. En ordning, der tilbydes af iværksætteren, producenten eller importøren som garanti, berører ikke de rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for iværksætteren for så vidt angår en mangel ved opfyldelsen af ​​iværksætterens forpligtelser over for iværksætteren på grundlag af de i stk. loven og/eller fjernaftalen.

Artikel 11 – Levering og udførelse
1. Iværksætteren vil udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af ydelser.
2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.
3. Selskabet vil under iagttagelse af det anførte i pkt. 4 i disse almindelige betingelser eksekvere accepterede ordrer hurtigt, dog senest inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en længere leveringstid. Bliver leveringen forsinket, eller kan en ordre ikke eller kun delvist udføres, vil forbrugeren få besked herom senest en måned efter, han har afgivet ordren. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger.
4. I tilfælde af opløsning i henhold til foregående afsnit tilbagebetaler iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt, hurtigst muligt, dog senest inden for 30 dage efter opløsning.
5. Hvis levering af et bestilt produkt viser sig at være umuligt, vil iværksætteren gøre alt for at stille en erstatningsvare til rådighed. Senest ved levering vil det på en overskuelig og overskuelig måde fremgå, at der vil blive leveret en erstatningsvare. For erstatningsvarer kan fortrydelsesretten ikke udelukkes.

Artikel 12 – Varighedstransaktioner
1. Forbrugeren kan opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid med iagttagelse af de aftalte fortrydelsesregler og et varsel på højst en måned.
2. En aftale indgået for tidsbegrænset periode har en løbetid på højst to år. Såfremt det er aftalt, at fjernsalgsaftalen forlænges i tilfælde af forbrugerens tavshed, videreføres aftalen som en aftale på ubestemt tid, og opsigelsesperioden efter aftalens videreførelse er maksimalt en måned.

Artikel 13 – Betaling
1. Medmindre andet er aftalt, skal det skyldige beløb af forbrugeren betales inden fjorten dage efter levering af varen eller, i tilfælde af en aftale om levering af en ydelse, senest 14 dage efter levering af dokumenterne vedrørende denne aftale.
2. Ved salg af varer til forbrugere må der aldrig i almindelige betingelser fastsættes forudbetaling på mere end 50 %. Når forudbetaling er fastsat, kan forbrugeren ikke gøre nogen rettigheder gældende med hensyn til udførelsen af ​​den/de pågældende ordre eller ydelse(r), før den fastsatte forudbetaling er foretaget.
3. Forbrugeren er forpligtet til straks at indberette unøjagtigheder i de oplyste eller oplyste betalingsoplysninger til iværksætteren.
4. I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side, har iværksætteren ret til, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, som forbrugeren på forhånd er bekendt med.

Artikel 14 – Klageprocedure
1. Iværksætteren har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
2. Klager over aftalens gennemførelse skal indgives til iværksætteren, fuldt og tydeligt beskrevet, inden for rimelig tid, efter at forbrugeren har opdaget manglerne.
3. Klager indgivet til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en overskuelig længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for fristen på 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

Artikel 15 – Intellektuel ejendomsret.
Køber anerkender udtrykkeligt, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder til vist information, kommunikation eller andre udtryk med hensyn til produkterne og/eller med hensyn til internetsiden tilkommer ecomtilbud.shop, dets leverandører eller andre berettigede parter.

Artikel 16 – Personoplysninger.
ecomtilbud.shop vil kun behandle købers data i overensstemmelse med dennes privatlivspolitik. ecomtilbud.shop overholder de gældende regler og lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger.

Artikel 17 – Links
Webstedet ecomtilbud.shop kan indeholde annoncer fra tredjeparter eller links til andre websteder. ecomtilbud.shop har ingen indflydelse og er ikke ansvarlig for disse tredjeparters eller deres websteders fortrolighedspolitikker.

Artikel 18 – Dine rettigheder
Du kan altid spørge fashionbylisa.com, hvilke data der behandles om dig. Til dette kan du sende en e-mail. Du kan også bede .com på e-mail om at lave forbedringer, tilføjelser eller andre rettelser, som ecomtilbud.shop vil behandle hurtigst muligt. Hvis du ikke længere ønsker at modtage information, kan du informere ecomtilbud.shop. Oplysninger sendes kun, hvis du har oplyst din e-mailadresse.

Artikel 19 – Supplerende eller afvigende bestemmelser
Yderligere bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse almindelige betingelser, må ikke være til ugunst for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer.

Artikel 20 – Personlige data og/eller virksomhedsdata
De personlige data og/eller virksomhedsdata, som ecomtilbud.shop er i forbindelse med forretningsdrift
behandles, er (delvis) af den eller af tredjeparter, som kravene er blevet overdraget til
(overført) bruges til eller med:

a. risikoanalyser
b. forebyggelse, afsløring og bekæmpelse af svig eller uregelmæssigheder”